صادرکنندگان دارای معوق ارزی در سال ۹۷ تا ۳۱ تیر درخواست مکتوب برای رفع تعهد ارزی ارایه دهند

صادرکنندگان دارای معوق ارزی در سال ۹۷ تا ۳۱ تیر درخواست مکتوب برای رفع تعهد ارزی ارایه دهند

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح شیوه رفع تعهد ارزی آن دسته از صادرکنندگانی که معوقه ارزی از سال ۹۷ دارند، گفت: صادرکنندگان این بخش لازم است درخواست مکتوب خود را به انضمام مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا پس از بررسی و تأیید در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات در کمیته ای متشکل از نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی، امکان رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان فراهم گردد.

به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران به نقل از اکسپورتنا: حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تصمیمات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه ایفای تعهدات ارزی، گفت: بر اساس این مصوبه، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) سال ۱۳۹۷ به بعد به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تأمین کنند؛ مشروط به اینکه صادرکنندگان اظهار مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

وی افزود: در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که دارای پروانه صادراتی بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هستند، می توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی از طریق فروش حواله ارزی خود در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات و یا مجموعه های هم گروه و همچنین فروش اسکناس در سامانه سنا مشروط به ارائه اظهارنامه ورود ارز اقدام نمایند.

به گفته زادبوم، صادرکنندگان این بخش لازم است درخواست مکتوب خود را به انضمام مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا پس از بررسی و تأیید در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات در کمیته ای متشکل از نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی، امکان رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان فراهم گردد.WhatsApp chat