الزام بانک ها برای استهمال اقساط زیان دیدگان کرونا

الزام بانک ها برای استهمال اقساط زیان دیدگان کرونا

 

به گزارش انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران به نقل از ایرنا; بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که بانک‌ها مکلف به تسهیل، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ و استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به زیان دیدگان کرونا هستند.

ابلاغ تکالیف شبکه بانکی بر اساس تصمیم یک هزار و دویست و نود و یکمین جلسه شوﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ انجام شد.

شوﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ مقرر کرده بود ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلیت ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ‌ها در شرایط بیماری کرونا ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ کارکنان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ‌ها ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ کند.

همچنین، بانک مرکزی مکلف شد ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎء ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻳﺪ.

بر این اساس، بانک مرکزی نامه وزارت بهداشت با موضوع ابلاغ شرح وظایف، اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیت‌های ملی مقابله با بیماری کرونا را به مدیران عامل تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد.WhatsApp chat