معوق ارزی Tag

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح شیوه رفع تعهد ارزی آن دسته از صادرکنندگانی که معوقه ارزی از سال 97 دارند، گفت: صادرکنندگان این بخش لازم است درخواست مکتوب خود را به انضمام مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 به سازمان توسعه تجارت...

WhatsApp chat