اعضای هیئت مدیره

لیست اعضای هیئت مدیره

سمتنام و نام خانوادگی 
رییس انجمنپرهام رضاییرزومه
نایب رییسبهرام ملکیرزومه
خزانه دارسعید زمردی نیارزومه
عضو هیئت مدیرهعطاءاله اشرفی اصفهانیرزومه
عضو هیئت مدیرههدیه بهرام پوررزومه
بازرسفریبرز بدیعیرزومه
دبیر کلسید فراز جبلیرزومه
WhatsApp chat